Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tips til næringslivet knyttet til Koronaviruset

Konsekvensene av Koronaviruset treffer nå næringslivet for fullt. Det er viktig at dere nå er aktive og søker informasjon og hjelp i forhold til bedriften sin situasjon.

Kompensasjonsordningen forlenges og trappes gradvis ned

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 7https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompensasjonsordningen-forlenges-og-trappes-gradvis-ned/id2704399/0 prosent og til 50 prosent for august.

 

 

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb - regjeringen.no 28.05.20

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnsstotte-for-a-ta-egne-permitterte-tilbake-i-jobb/id2704362/

 

Flere vil få kompensasjon - Pressemelding | Dato: 15.05.2020 | Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-vil-fa-kompensasjon/id2702881/

Kompensasjonsordning.no åpner 18.04.20

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner 18.04.20. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompensasjonsordning.no-apner-i-morgen/id2698084/

 

 

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-frist-for-a-levere-skattemeldingen-for-naringsdrivende-og-selskaper/id2697840/

 

Lønnskompensasjon til permitterte

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering redusert til to dager. Stortinget har bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G, i ytterligere 18 dager.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/

 

Regjeringen gir støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere - regjeringen.no - 14.04.20

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-stotte-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/id2697184/

 

Ny kompensasjonsordning for lærlinger - regjeringen.no - 03.04.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/

 

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon - regjeringen.no - 02.04.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Disse kostnadene kan tas med:

Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven:

 • 6300 (leie av lokaler)
 • 6340 (lys, varme)
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
 • 6400 (andre leiekostnader)
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
 • 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
 • 7490 (kontingenter)
 • 7500 (forsikringspremie)
 • Netto renteutgifter

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

 

 

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket - regjeringen.no - 02.04.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/

 

Statskog stokker om på skogsdriften - regjeringen.no - 01.04.20

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer. Statskog prioriterer opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene

Les hele saken her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statskog-stokker-om-pa-skogsdriften/id2695947/

 

 

Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter- regjeringen.no - 28.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innovasjon-norge-med-krisetiltak-for-norske-bedrifter/id2695637/

 

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger-  regjeringen.no - 27.03.20

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-apner-for-forskuttering-av-dagpenger/id2695544/

 

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen-  regjeringen.no- 27.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-tiltakspakke-for-naringslivet--skal-hjelpe-landets-grundere-og-vekstbedrifter-gjennom-krisen/id2695471/

 

 

Varsler tiltak for å hjelpe reisearrangører og reisende- Regjeringen.no-27.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/varsler-tiltak-for-a-hjelpe-reisearrangorer-og-reisende/id2695469/

 

Utvidet dagpenger - Regjeringen.no- 27.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-dagpengeperiode-for-personer-som-narmer-seg-maksgrensen/id2695474/

 

Støtte til bedriftene - Dagbladet- 27.03.20

20 milliarder i måneden til bedriftene

Regjeringen vil at staten skal gå inn og dekke løpende utgifter i bedriftene. Pengene skal deles ut via bankene

 

 Detaljene i ordningen vil ikke være klar før neste fredag. Men her er hovedpunktene:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet
Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig
Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt
De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel
Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres
Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Skuffet etter lukket krisemøte med Sanner

 

Ikke 100 prosent

Næringsminister Iselin Nybø (V) slår fast at staten ikke vil dekke 100 prosent av tapet. Flere rygger må bære byrden av coronakrisen.

- De som er pålagt å legge ned av staten skal få en høyere kompensasjonsgrad. Grunnen til at vi ikke kompenserer 100 prosent er fordi flere skal bære dette. Jeg synes det er bra at flere utleiere har sagt at de skal sette ned leien, sier Nybø.

 

 

Rett til dagpenger ved permittering i påsken - Regjeringen.no - 23.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-dagpenger-ved-permittering-i-pasken/id2694572/

 

 

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften - Regjeringen.no - 23.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidig-okt-fleksibilitet-i-boliglansforskriften/id2694589/

 

Innovasjon Norge - 23.03.20

Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli. - Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

 

Forslag om nye regler for egenmelding - 20.03.20

Det er i dag foreslått nye regler for egenmelding, i forbindelse med coronautbruddet. Arbeidsgivere skal nå bare betale sykelønn for de tre første dagene med corona-relatert sykefravær. Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres den perioden til tre dager.

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene. Tidligere har disse måttet vente i 17 dager før de får sykepenger.Regjeringen foreslår også å lette på kravene for legeerklæring ved fravær.

 I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV seinere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, skriver arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

 

 

 

Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene - regjeringen.no - 20.03.20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/

 

Arbeidslivet - regjeringen.no - 20.03.20

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

 

Krisepakke - Agder fylkeskommune - 20.03.20

Nå har vi fått på plass søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltnning.no. Her er link til nettsidene:

 

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

 

Merk dere at vi har satt søknadsfristen i første runde til 1. april.  Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.

 

Krisepakke - 19.03.20

Regjeringen setter ned arbeidsgiveravgiften med 4 % gjeldende for 2 mnd.

https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/arbeidsliv/koronaviruset-rad-til-bedrifter/stortinget-har-vedtatt-redusert-arbeidsgiveravgift/

 

Aktuelle linker - 19.03.20

Dersom du eller din bedrift lurer på konkrete ting i forbindelse med koronaviruset, kan disse sidene benyttes for å få svar på spørsmål.

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

NHO: https://www.nho.no/

 

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er også mulig å kontakte oss i næringsparken; Connie Barthold, cb@evjemoen.no

 

Utenlandske arbeidstakere - 19.03.20

Fra og med mandag 16. mars kl 0800 innførte Regjeringen forsterket grensekontroll pga pågående koronapandemi. Dette innebærer bl.a. innreiseforbud for utenlandske borgere. Imidlertid er det gjort unntak for EØS borgere som bor eller arbeider i Norge. For å unngå at disse blir avvist ved grensekontroll er det viktig at de kan vise til polsk statsborgerskap (for å vise EØS rettigheter), samt bekreftelse på arbeidsforhold i Norge og evt. bekreftelse på bopel i Norge. Her bør en sørge for å utstede bekreftelse på både ansettelsesforhold og bopel i Norge på  norsk og engelsk til sine utenlandske arbeidstakere for å sikre at disse ikke blir avvist ved grensen.

 

Når det gjelder grensekontroll i EU, erfarer vi (basert på opplysninger i media samt fra andre bedrifter) at det er utfordringer med såkalt transittpasseringer. Danmark innførte forsterket grensekontroll lørdag og det er opplyst at EU borgere må kunne dokumentere arbeid eller bopel i DK for å få adgang til landet. For å få avklart hva som gjelder av regler for transittpasseringer for EU/EØS borgere Danmark og Tyskland, har vårt råd vært å rette direkte henvendelser til respektive lands ambassader i NO.

Det er svært beklagelig dersom ambassadene ikke har kunnet opplyse om hvilke regler som gjelder. Vi har dessverre ikke oversikt over de regler som nå er innført i disse landene.

 

Likviditet

Har du likviditetsproblemer, eller er du redd for at du snart kan få det så ta kontakt med banken din. Bankene vil kunne gi avdragsfrie perioder eller midlertidige tilleggskreditter. Har du store forfall du er usikker på om du kan betale  så snakk med kreditor tidlig og se om dere sammen kan finne en løsning.

Tips til bedriften din

 • Forsøk å unngå likviditetspress ved passe på kontantstrømmen, få inn utestående beløp

Permittering
Regjeringen gikk i dag ut med nye og langt mer gunstige permitteringsregler, der blant annet staten sikrer full lønn (inntil 6 G) og dekker arbeidsgivers kostnad fra dag 3 til dag 20. Les mer på DN sine nettsider: https://www.dn.no/politikk/koronaviruset/arbeiderpartiet/permitterte-far-full-lonn-i-20-dager-staten-tar-storstedel-av-regningen/2-1-774312

Trenger du råd i forhold til permittering har Accountor en oversikt her:https://www.accountor.com/nb/blogg/permitteringer-tiltak-fra-arbeidsgiver

Frilansere:
Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. De har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. 

Regjeringen foreslo fredag 13. mars strakstiltak knyttet til lønnsplikt, dagpenger og permitteringer. Mandag 16. mars presenterte partiene på Stortinget en omforent krisepakke som bygget videre på regjeringens forslag og også inkluderte omsorgspenger. Dette er tiltak som kan ha stor betydning for virksomheters likviditet.

Oppsummering

Partiene på Stortinget vil gjennomføre følgende omforente strakstiltak:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering fra 15 dager til 2 dager. Det innebærer at staten overtar utbetalingene tidligere enn de normalt gjør.
 • Permitterte ansatte får lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler full lønn de første to dagene og staten betaler lønn de resterende 18 dagene. Merk at i 18 dagers perioden som staten betaler, er lønnen oppad begrenset til 6G, ca. 600 000 kr. Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G. De har også rett på sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag fire.
 • Opphever dagens 3 ventedager før utbetalinger av dagpenger starter for de som permitteres, slik at utbetaling av dagpenger begynner straks.
 • Det skal i tillegg bli enklere å få dagpenger. Kravet for rett til dagpenger under permittering reduseres fra 50 % til 40 % arbeidstidsreduksjon. 
 • Grensen for å ha rett til dagpenger reduseres fra 150 000 kr til 74 895 kr. (0,75G). Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opp til 3G i permitteringsperioden. 
 • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager.
-->